14:10 4O 4701 Toluca ATERRIZO
14:17 AMX 317 Mexico ATERRIZO
15:10 4O 2701 Mexico A TIEMPO
18:09 AMX 313 Mexico A TIEMPO
18:30 4O 3707 Mexico A TIEMPO