17:46 UAL6121 Houston DEMORADO 20:00
18:00 VOI 121 Cancun ATERRIZO
18:15 LCT 759 Torreon DEMORADO 19:00
18:25 4O 1191 Aguascalientes ATERRIZO
18:25 4O 4118 Toluca ATERRIZO
18:30 4O 2116 Mexico VERIFICANDO
18:35 VIV1425 Queretaro ATERRIZO
18:38 AMX 930 Mexico A TIEMPO
18:50 GMT 188 Cancun A TIEMPO
19:05 AMX 934 Mexico A TIEMPO
19:15 4O 319 Cancun A TIEMPO
19:26 AAL3445 Dallas A TIEMPO
19:30 4O 4191 Aguascalientes A TIEMPO
19:30 4O 2132 Mexico A TIEMPO
19:39 AMX2006 Guadalajara A TIEMPO
19:40 VOI 642 Guadalajara A TIEMPO
19:41 AMX 932 Mexico A TIEMPO
19:45 VIV1145 Cancun A TIEMPO
20:00 AMX 415 Nueva York - JFKennedy A TIEMPO
20:00 4O 239 Guadalajara A TIEMPO
20:01 UAL6311 Houston A TIEMPO
20:15 DAL 784 Atlanta A TIEMPO
20:20 VOI 191 Cancun A TIEMPO
20:24 AAL4728 Miami A TIEMPO
20:40 VIV1177 Cd. Juarez A TIEMPO
20:40 VIV1709 Mexico A TIEMPO
20:42 AMX2031 El Bajio / Leon A TIEMPO
20:45 VIV1227 Hermosillo A TIEMPO
20:46 AMX 936 Mexico A TIEMPO
20:50 LCT 766 Queretaro A TIEMPO
20:53 VOI 195 Merida A TIEMPO
20:55 VIV1147 Cancun A TIEMPO
21:04 AMX2061 Veracruz A TIEMPO
21:14 AMX2039 Chihuahua A TIEMPO
21:15 AAL3381 Dallas A TIEMPO
21:25 4O 2118 Mexico A TIEMPO
21:30 4O 4235 El Bajio / Leon A TIEMPO
21:32 AMX2817 Hermosillo A TIEMPO
21:35 AMX2015 Cd. Juarez A TIEMPO
21:48 AMX 940 Mexico A TIEMPO
21:50 4O 4120 Toluca A TIEMPO
21:50 LCT 773 Durango A TIEMPO
21:56 VOI 184 Mexico A TIEMPO
22:00 VIV1509 Guadalajara A TIEMPO
22:00 AMX2331 Puebla A TIEMPO
22:03 AMX2228 Queretaro A TIEMPO
22:05 AMX2027 Guadalajara A TIEMPO
22:10 4O 2120 Mexico A TIEMPO